سفرنامه یا شبکه تخصصی سفر و گردشگری همانگونه که از نامش پیداست یک سایت در زمینه سفر و صنعت گردشگری بوده و ما در سفرنامه سعی خواهیم کرد در کنار بسیاری دیگر از رسانه های اجتماعی و وبسایت های گردشگری به زوایای مختلف این مقوله بپردازیم .سفرنامه به هیچ آژانس و موسسه گردشگری تعلق نداشته و از سوی تعدادی از دانشجویان و دانش آموختگان و افرادی که در حوزه سفر و گردشگری دارای تجربه می باشند راه اندازی شده است.با توجه به دورنما و چشم انداز ترسیمی برای خود ،در شبکه سفرنامه ضمن معرفی و ارایه محتواهای تولیدی از طریق بازنشر و ترجمه سایر منابع در ابتدای امر سعی خواهیم نمود به سمت یک شبکه تخصصی برای سفر گام برداریم.