سفرنامه

ﺗﺎﻻب ﺳﻮﻟﺪوز ، ﻓﺮﺻﺘﻰ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر

تالاب سولدوز ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻫﺎى ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن حیات جانوری ﻏﻨﻰ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زادآور و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎى زﻳﺒﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدان زﻳﺎدى را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب از ﺗﺎﻻب ﻫﺎى داﻳﻤﻰ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دور ﺑﻮدن از ﺟﺎده ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ داراى ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎى زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﺑﺮاى ﭘﺮﻧﺪه ﻧﮕﺮى و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﻛﻨﺎر ﺗﺎﻻب ﻫﺎى ﻣﺠﺎور ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻰ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮاى ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮى در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدى را در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. درآﻣﺪ اﺻﻠﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن ﻛﺸﻮر و ﻫﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺤﻴﻂ‌زﻳﺴﺖ آن ﻛﺸﻮر ﻣﻰ‌ﺷﻮد.

ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺟﺎذﺑﻪ‌ﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى و ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ ﻓﺮاواﻧﻰ دارد ﻛﻪ ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﺻﻨﻌﺖ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ بعنوان یکی از انواع گردشگری را ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎ ﻳﻜﻰ از ﺷﮕﻔﺖ‌اﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ اﻋﺠﺎز ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎن‌ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ. از ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﻛﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه و وﻳﮋﮔﻰ‌ﻫﺎى ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه اﻗﻠﻴﻤﻰ، ﺗﺼﻔﻴﻪ‌ﻛﻨﻨﺪه آﻻﻳﻨﺪه‌ﻫﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ‌ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب‌ﻫﺎى زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ، ﻣﺤﻴﻂ ﺿﺮﺑﻪ‌ﮔﻴﺮ ﺑﺮاى ﺳﻜﻮﻧﺖ‌ﮔﺎه‌ﻫﺎى اﻃﺮاف ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻞ، ﻃﻮﻓﺎن و ﻏﻴﺮه، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى و… را در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ.

تالاب سولدوز نقده و توسعه اکوتوریسم و گردشگری طبیعت

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن نقده واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ داراى ١٩ ﺗﺎﻻب ﻓﺼﻠﻰ و داﺋﻤﻰ ﻧﻈﻴﺮ: تالاب آق ﻗﻠﻌﻪ ، ﻃﺎﻟﻘﺎن، درﻧﺎ ﮔﻮﻟﻰ ،تالاب سولدوز و ﺷﻴﻄﺎن آﺑﺎد و ﺳﻪ تالاب ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﺴﻨﻠﻮ، ﻳﺎدﮔﺎرﻟﻮ و درﮔﻪ ﺳﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻫﺰاران ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻰ و ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ. و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه‌ﻫﺎى درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻻﺑﻰ در ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺪه داراى ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰى و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ‌ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎ ﺗﺎﻻب ﺳﻮﻟﺪوز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ وﻳﮋﮔﻰ‌ﻫﺎى ﺧﺎص ﺧﻮد داراى ارزش‌ﻫﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارا اﺳﺖ.

 

تالاب سولدوز نقده

تالاب سولدوز در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ٣٧ درﺟﻪ و ٢ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎى و ٤٥ درﺟﻪ و ٣٦ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻰ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده اروﻣﻴﻪ – ﻣﻴﺎﻧﺪوآب و در ﻣﻨﺘﻬﻰ‌اﻟﻴﻪ زﻫﻜﺶ ﺧﺮوﺟﻰ ﺳﺪ ﺣﺴﻨﻠﻮ ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﺳﺎل ١٣٨٠ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻴﻌﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺧﺎﻛﻰ در اﻧﺘﻬﺎى رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ﺑﻪ وﺟﻮد آورده‌اﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﻻب از ﻧﻮع ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ، آب آن داﺋﻤﻰ و ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺳﻮﻟﺪوز داراى آب‌وﻫﻮاى ﻧﻴﻤﻪ‌ﺧﺸﻚ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن‌ﻫﺎى ﺳﺮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‌ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺗﺎﻻب ٢٠٠ ﻫﻜﺘﺎر و ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ١٢٨٠ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﻤﻰ ﭼﻮن ﻧﻰ و ﺟﮕﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل داراى ﺳﻄﺢ آﺑﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ تالاب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻄﻰ زﻳﺒﺎ و دﻟﭙﺬﻳﺮ و دارا ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮﻣﻰ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺮدم را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺬب ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ‌ﻃﻮرى‌ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ تالاب ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺼﺪﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺗﻌﻄﻴﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن نقده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ تالاب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪ‌ﻫﺎى ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده‌ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﻔﺮﻳﺢ و دﻳﺪن زﻳﺒﺎﻳﻰ‌ﻫﺎى آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻰ‌ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺼﺪﻫﺎى ﻋﻜﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺖ و در ﻃﻮل روزﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﻫﻨﺮى در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪن زﻳﺒﺎﻳﻰ‌ﻫﺎى آن ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﺎن ﻧﺠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺐ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻻب سولدوز و در ﻣﺤﻞ‌ﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺗﻌﺒﻴﻪ‌ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻜﺎﺳﻰ زﻳﺒﺎﻳﻰ‌ﻫﺎى دوﭼﻨﺪان ﺷﺐ‌ﻫﺎى ﭘﺮ از ﺳﺘﺎره و ﺻﻮرت‌ﻫﺎى ﻓﻠﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ‌راﺣﺘﻰ در آﻧﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ‌ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻰ‌ﭘﺮدازﻧﺪ.

اکوتوریسم و طبیعت گردی در تالاب سولدوز نقده در آذربایجان غربی و فرصت گردشگری پایدار

 

تالاب سولدوز  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻰ ﻏﻨﻰ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از آن ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻣﺤﻴﻂ‌ زﻳﺴﺖ و ﺗﺸﻜﻞ‌ﻫﺎى ﻣﺮدم‌ ﻧﻬﺎد ﻣﺤﻴﻂ‌ زﻳﺴﺘﻰ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن نقده ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎه‌ﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ از ﺳﺎل ﭘﺬﻳﺮاى اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﻈﻴﺮ : ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ، ﻗﻮى ﮔﻨﮓ، ﺧﺮوس ﻛﻮﻟﻰ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎه، ﺣﻮاﺻﻴﻞ‌ﻫﺎ و اﮔﺮت ﻫﺎ، ﭘﻠﻴﻜﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﭼﻮب‌ﭘﺎ، ﺗﻨﺠﻪ، آﻧﻘﻮت و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺮﻏﺎﺑﻰ ﺳﺎﻧﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰى و ﻛﻨﺎر آﺑﺰى اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻰ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎى ﺧﺸﻜﻰ زى ﻓﺮاواﻧﻰ ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻻب و ﻣﺰار ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻻب ﻗﺎﺑﻞ‌ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر دﺳﺘﻪ‌ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﺗﺎﻳﻰ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻠﻮه و زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺑﻰ ﺣﺪوﺣﺼﺮ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه‌اى را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣﻰ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ

وﺟﻮد ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻰ و ﺗﻴﺮاﻧﺪازى‌ﻫﺎى ﻣﻜﺮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺗﺎﻻب از ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ. درواﻗﻊ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻰ‌دار ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ‌ﺑﺎﻧﺎن اداره ﻣﺤﻴﻂ‌زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن نقده ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و از وﻗﻮع اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ‌ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاى ﭘﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

پرندگان تالاب سولدوز و توسعه گردشگری و طبیعت گردی و اکوتوریسم در ایران

 

ﺗﺎﻻب ﺳﻮﻟﺪوز و ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن نقده ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ و ﮔﺮدﺷﮕﺮى اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده وﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰ‌آﻳﻨﺪ. ازاﻳﻦ‌رو ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﻛﻢ‌آﺑﻰ آن‌ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﺎﺻﻰ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ‌ﺧﺼﻮص ﻛﻢ‌آﺑﻰ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎى ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﻧﻮﻋﻰ ﻣﻜﻤﻞ ﺗﺎﻻب‌ﻫﺎى دﻳﮕﺮ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﻻب ﺳﻮﻟﺪوز ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎآﮔﺎﻫﻰ ﻣﺮدم و ﺑﻰ‌ﺗﻮﺟﻬﻤﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ‌ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و در ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﺪار ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺼﺮﻓﻰ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺮدارﻳﻢ و ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪى ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ آن‌ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪﻣﺎن دﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ.

نوشته :مهسا صمدی- انجمن همیاران طبیعت آذربایجان

در همین زمینه بخوانید:

مسافرت سبز چیست؟چگونه یک مسافر سبز باشیم؟

نظرات کاربران

از درج نظرات توهین آمیز و یا حاوی لینک های تبلیغاتی جلوگیری خواهد شد. از ارسال لینک در مطالب ارسالی خودداری فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *